návrat do školy

Návrat do výuky

Přinášíme vám nezbytné informace o návratu žáků do základního uměleckého vzdělávání. Článek obsahuje informace o způsobu zajištění výuky, včetně poboček školy, o hygienických opatřeních, a otázkách ohledně vracení školného.

Obecné informace o znovuzahájení výuky na ZUŠ Tišnov

Od 11. května 2020 je možný návrat žáků do uměleckého vzdělávání na Základních uměleckých školách.

Výuka je pro žáky nepovinná, a znamená to, že žák může nadále využívat distančního způsobu výuky.

O této skutečnosti musí zákonný zástupce (žák) informovat svého vyučujícího!!

Ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy

Pro zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy je nutné dodržovat následující pravidla:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (nebo jinou ochranu dýchacích cest).
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (pro případ odložení této ochrany dýchacích cest).
 • Před prvním zahájením výuky je povinen žák doložit formou čestného prohlášení, že nepatří do rizikové skupiny osob.
 • V případě, že žák patří do rizikové skupiny osob, doporučuje se zákonným zástupcům zvážit tyto rizikové faktory, a rozhodnout o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.
 • V případě, že žák čestné prohlášení do první výuky nepřinese, nebude mu účast na vzdělávání umožněna.

Formy výuky, pobočky školy

Výuka uměleckého vzdělávání probíhá formou individuální, kolektivní a skupinovou. Každá tato forma výuky má svá specifika, která se promítají do organizace výuky v tomto mimořádném režimu, ve kterém škola bude do konce tohoto školního roku vyučovat.

Hudební obor
ZUŠ Tišnov pro žáky hudebního oboru nabízí pouze individuální výuku. Kolektivní předměty (Hudební nauka, Komorní hra a další) budeme nadále vyučovat distanční formou. Žákům sólového zpěvu doporučujeme, aby namísto roušky nosili do výuky ochranný štít.

Žáci hudebního oboru budou před zahájením výuky čekat na chodbě před učebnou, a do učebny vstoupí až na pokyn vyučujícího, který po předchozím žákovi provede nezbytná hygienická opatření.

Literárně-dramatický obor
Výuka může probíhat ve skupině do doporučené velikosti 15 žáků v učebně. V literárně dramatickém oboru je důležitá také mimika. Proto doporučujeme, aby žáci namísto roušky nosili do výuky ochranný štít.

Žáci literárně-dramatického oboru budou před zahájením výuky vstupovat do kulisárny, kde vyčkají pokynu učitele, který je vyzve k přesunu do divadelního sálu poté, co provede nezbytná hygienická opatření po předchozí hodině.

Taneční obor
Vzhledem k velikosti tanečního sálu a k nutnosti dodržení ochrany zdraví žáků a učitele bude výuka probíhat ve skupině maximálně 8 žáků. Po obdržení informací o tom, kolik žáků využije možnosti navštěvovat výuku ve škole si paní učitelka zorganizuje skupiny.

Žákům tanečního oboru není dovoleno využívat sprch, ani prostoru šatny k převlékání. Proto musejí přicházet již převlečení, a šatnu využijí pouze k odložení svršků a obuvi. Žáci budou před zahájením výuky čekat na chodbě a do prostor tanečního oddělení vstoupí až na pokyn vyučujícího, který provede nezbytná hygienická opatření po předchozí hodině.

Výtvarný obor
Výuka může probíhat ve skupině do doporučené velikosti 15 žáků v učebně.

Žáci budou před zahájením výuky čekat na chodbě a do učebny vstoupí až na pokyn vyučujícího, který provede nezbytná hygienická opatření po předchozí hodině.

 

Organizace výuky na pobočkách

Na odloučených pracovištích (pobočkách) školy musíme provoz výuky přizpůsobit škole, ve které máme pronajaté učebny. Po dohodě s řediteli škol na odloučených pracovištích bude výuka probíhat následovně:

Deblín - od 11.5.2020
Individuální výuka v hudebním oboru, kolektivní výuka ve výtvarném oboru.

Dolní Loučky - od 11.5.2020
Individuální výuka v hudebním oboru. Žáci budou do budovy školy vstupovat samostatným vchodem.

Doubravník - od 11.5.2020
Individuální výuka v hudebním oboru.

Drásov - od 18.5.2020
Individuální výuka v hudebním oboru. Pozor, výuka začíná až 18.5.2020!

Žákům pana učitele Zdeňka Vašíčka bude výuka nabízena na hlavní budově v Tišnově, a to pouze ve čtvrtek. Prosím kontaktujte pana učitele pro další podrobnosti.

Nedvědice - od 11.5.2020
Individuální výuka v hudebním oboru. Žáci budou čekat ve vstupní hale školy před zamčenými dveřmi, a počkají na příchod učitele, který žáky vpustí do budovy školy a do učebny.

Informace pro rodiče o úplatě za vzdělávání (školné)

V souvislosti s nouzovým stavem, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a přerušením činnosti většiny škol a školských zařízení se zela logicky objevují dotazy od zákonných zástupců, které se týkají úplaty za vzdělávání (školné).

V současné době máme k dispozici stanovisko MŠMT, a našeho Jihomoravského kraje (zřizovatele). Popsaly 4 varianty, které během této mimořádné situace mohou nastat, a jak se s nimi vypořádat.

 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
  Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 
   

 2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
  Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.
   

 3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
  Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 
   

 4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
  Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. 
   

  Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotníchlze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!