Hra na nástroj jako CLIL

Alternativní školní vzdělávací program

Úvod
Tento program byl v jedné třídě na ZUŠ Tišnov úspěšně odzkoušen v letech 2000-2007.

1. Úloha
V současné škole dochází ke spojení standardních (věcných) předmětů s cizími jazyky, především s angličtinou. Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning.

2. Pojetí
Hra na nástroj jako CLIL čili a) hra na klavír/varhany + komunikace v angličtině nebo b) hra na klavír/varhany + komunikace v němčině. Všechny podstatné parametry standardního předmětu hra na klavír/varhany jsou v CLIL zachovány: 1) celkový počet vyučovacích hodin, to je 1 hodina týdně, 2) délka vyučovací hodiny 45 minut (nejde o takzvané rozšířené vyučování), 3) struktura vyučovací hodiny (stupnice, akordy, etuda, přednesová skladba, atd.), 4) kvantita a kvalita učiva zvládnutého ve hře na klavír/varhany v průběhu školního roku, 5) nástrojnost jazykové komunikace a 6) výše školného.

3. Motivace
Podmínkou zařazení žáka do CLIL je jeho zájem a ústní souhlas, u neplnoletého žáka též zájem a písemný souhlas jeho zákonného zástupce (viz speciální přihlášku do CLIL). Do předmětu hra na klavír/varhany jako CLIL žák může vstoupit kdykoli v průběhu školního roku nezávisle na svém věku a ročníku na jeho všeobecně vzdělávací škole i na ZUŠ. Žák může z předmětu hra na klavír/varhany jako CLIL kdykoli přestoupit zpět do standardního předmětu hra na klavír/varhany (to je do předmětu komunikovaného česky): stačí, aby o to ústně požádal učitele.

4. Výuka
Je podle připravenosti žáka rozvržena do dvou fází. První (zahajovací) fáze je fází z hlediska žáka receptivní, druhá (dovršující) fáze je fází z hlediska žáka receptivní i produktivní. Trvání první fáze je individuální, obvykle 1 rok. Výuka probíhá česky za přibírání cizích slov a gramatických vazeb. Žák zpočátku reaguje pouze hráčským úkonem na slovní podnět učitele v cizím jazyce, později hráčským úkonem i slovem. Žákovi je učitelem dočasně zapůjčen speciální tříjazyčný (česko-anglicko-německý, česko-anglicko-francouzský, česko-anglicko-italský, česko-anglicko-španělský nebo česko-anglicko-ruský) slovník. Může si též zakoupit speciální skriptum se třemi česko-anglicko-německými slovníky (vyd. JAMU v Brně, 2008). Žák nic nepíše! Cizojazyčnou přípravu na následující vyučovací hodinu lze volit dle zájmu žáka (například jen jedno cizí slovo nebo deset cizích slov). Po vyučovací hodině žák podle učitele zopakuje výslovnost nových cizích slov. Hra na klavír/varhany jako CLIL si žádá větší žákovo soustředění než standardní předmět hra na klavír/varhany.

5. Evaluace
V CLIL je u žáka cílově očekávána schopnost porozumět cizojazyčným pokynům učitele a jednoduše cizojazyčně odpovídat na jeho dotazy (v souladu s obsahem slovníků CLIL). Předpokládané žákovo subjektivní cizojazyčné optimum (například: v odborné slovní zásobě 100, 250 či 500 jednotek?; v mluvnici u sloves stále jen přítomný čas nebo širší paleta časů?; výslovnost standardní?; apod.) má být dosaženo v průběhu druhé fáze CLIL.

Závěr
Třídní učitel průběžně zjišťuje motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny:
Studie o CLIL dostupné v tisku a na internetu, skriptum CLIL, slovníky atd.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!