Příprava ke studiu na ZUŠ Tišnov

V přípravné hudební výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu, a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Přípravná hudební výchova aktivizuje a podněcuje tvořivost žáků v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole

Průběh výuky

Dvouletý studijní plán je určen žákům od 5 do 7 let věku. Výuka probíhá v malé skupině dětí v délce 60 minut. Během výuky děti provádějí nejrůznější činnosti jako jsou hudebně - pohybové hry, instrumentální a poslechové činnosti. Seznamují se se základním hudebním názvoslovím, učí se malovat základní hudební symboly a značky a v postupně se seznámí se všemi nástroji vyučovanými na naší škole.

Žáci, kteří prokáží talent a zájem o některý z nabízených hudebních nástrojů, začnou od 2. pololetí 2. ročníku studia navštěvovat jeden z předmětů Hra na hudební nástroj, Sborový zpěv, nebo Pěvecká průprava.

Doporučení pro rodiče

Doporučujeme, aby byly žáci do Přípravné hudební výchovy přihlašováni již od 5 let věku. Čím déle dítě navštěvuje výuku, tím přesněji můžeme určit hudební preference dítěte, a tím pomoci rodičům při výběru budoucího hudebního nástroje.