Dramatická a slovesná tvorba

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, později 3, ve vyšších ročnících až 4 hodiny týdně.

Náplň výuky

Výuka probíhá v divadelním sále ZUŠ Tišnov na adrese Riegrova 12. Součástí učebny je i šatna, kde si žáci mohou odložit. Doporučujeme, aby si žáci nosili pohodlný oděv, ve kterém se mohou dobře hýbat. V průběhu výuky se budou žáci pohybovat v ponožkách na koberci.

Skupinová výuka

Cílem skupinové výuky dramatického oboru je provést žáky celým procesem vzniku divadelní inscenace.
V prvních letech se výuka věnuje divadelní průpravě – pomocí her, cvičení a divadelních postupů jsou žáci učeni spolupráci ve skupině, základním divadelním pojmům a principům, práci s vlastním tělem a interpretaci vlastního prožitku.
V druhé polovině I. stupně se žáci seznámí se všemi složkami divadelní inscenace (režie, dramaturgie, herectví a jevištní pohyb, scénografie, hudba) a procesem vzniku inscenace. Důraz je kladen na kolektivní autorskou tvorbu.
Výuka na II. stupni se snaží žákům nabídnout co nejširší divadelní přehled, jehož součástí jsou i teoretické a historické znalosti divadla. Největší důraz je kladen na aktivní divadelní tvorbu = vznik inscenace.

Individuální výuka

Individuální výuka dramatického oboru začíná ve 3. ročníku I. stupně. Žák se učí umělecké interpretaci psaného textu, nejprve ve formě přednesu, později i individuální divadelní/spisovatelské práci. Výuka se více věnuje individuálním potřebám a divadelním zájmům žáka. Výstupem na II. stupni může být herecký, dramaturgický, autorský, scénografický nebo režijní výkon.

Podmínky vzdělávání

Docházka

Divadlo je především skupinová záležitost a přítomnost ve výuce a na zkouškách je základním předpokladem k úspěšnému vytvoření inscenace. Je tedy potřeba, aby žák výuku navštěvoval s co největší pravidelností. Pokud se tak neděje, maří práci nejen pedagoga, ale především ostatních žáků ve skupině. A toto pravidlo platí i v případě individuální výuky.

Časová náročnost

Součástí výuky pro starší žáky je povinnost  být přítomen na zkouškách, soustředěních, vystoupeních, soutěžích a divadelních přehlídkách nad rámec základní časové dotace výuky. Účast na těchto akcích je, vzhledem k náročnosti realizace inscenace, skutečně povinná – v inscenaci má každý svou úlohu a nelze jej jednoduše vynechat.

Domácí příprava

Domácí příprava na výuku spočívá především v učení se a zapamatovávání si textů a scénáře. V případě individuální výuky jsou žákům přidělovány úkoly dle aktuální probírané látky a problematiky.

Informace k hodnocení žáka

Průběžné hodnocení

Hodnocení žáka se odvíjí od jeho celkové práce v hodinách v průběhu celého školního roku. V případě vzniku inscenace je žák povinen zúčastnit se všech repríz. Žák navštěvující individuální výuku je povinen alespoň jednou ročně vystoupit se svým individuálním výkonem a případně se zúčastnit školního kola soutěže, která se jej v daném roce týká. Vzhledem k náročnosti přípravy každého výkonu je účast žáka na těchto akcích povinná a zcela zásadně se promítá do hodnocení žáka.

Každý ročník je zakončen postupovou zkouškou, její podoba bude včas stanovena pedagogem v závislosti na průběhu výuky ve školním roce.

V 7. ročníku I. stupně a ve 4. ročníku II. stupně je žák povinen vytvořit absolventský výkon k úspěšnému absolvování daného stupně vzdělávání. Úspěšné absolutorium I. stupně je podmínkou pro přijetí ke studiu II. stupně.

Jakub-Vladislav Štrejn
Dramatická a slovesná tvorba