Přípravná hudební výchova

Výuka 1 hodina týdně, ve 2. pololetí 2. ročníku 2 hodiny týdně.

V přípravné hudební výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu, a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Přípravná hudební výchova aktivizuje a podněcuje tvořivost žáků v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole.

Průběh výuky

Dvouletý studijní plán je určen žákům od 5 do 7 let věku. Výuka probíhá v malé skupině dětí (do 12 žáků) v délce 45 minut. Během výuky děti provádějí nejrůznější činnosti jako jsou hudebně - pohybové hry, instrumentální a poslechové činnosti. Seznamují se se základním hudebním názvoslovím, učí se malovat základní hudební symboly a značky a v postupně se seznámí se všemi nástroji vyučovanými na naší škole.

Během školního roku pedagog děti sleduje, hodnotí jejich názory na hudbu, hudební nástroje a ke konci roku pomáhá vybrat a doporučuje následné studium na konkrétní nástroje. Vše se děje ve spolupráci s rodiči.

Žáci, kteří prokáží talent a zájem o některý z nabízených hudebních nástrojů, začnou od 2. pololetí 2. ročníku studia navštěvovat jeden z předmětů Hra na hudební nástroj, Sborový zpěv, nebo Pěvecká průprava.

Co potřebujete pro výuku

Po celý rok používají žáci knihu "Klíčkův notýsek", který zajišťuje škola a rodiče uhradí tento materiál podle aktuální ceny. Do výuky si děti nosí notýsek, pouzdro s pastelkami, přezůvky.

Doporučení a informace pro rodiče

Doporučujeme, aby byly žáci do Přípravné hudební výchovy přihlašováni již od 5 let věku. Čím déle dítě navštěvuje výuku, tím přesněji můžeme určit hudební preference dítěte, a tím pomoci rodičům při výběru budoucího hudebního nástroje.

Absolvování přípravného studia neznamená automatické přijetí ke vzdělávání do prvního ročníku na ZUŠ.

V sytému nejsou zveřejněni žádní učitelé.