Sólový zpěv

Celková délka výuky 2 hodiny týdně, ve vyšších ročnících 3 hodiny týdně.

Zpěv je nejpřirozenější hudební projev člověka, avšak zpočátku se výuka zpěvu může jevit jako mírně matoucí. Jde však o to, že „hudebním nástrojem“ zpěváka je celé jeho tělo. Hlas je tvořen uvnitř těla, kam nevidíme, na rozdíl od hry na jakýkoli hudební nástroj, který si můžeme fyzicky „osahat“. Výuka zpěvu je z velké části abstraktní záležitost. Proto je velmi důležité, aby se žák s pomocí učitele naučil kontrolovat svůj hlas vlastním sluchem a postupně se naučil sám rozeznat, co je a co není správné. To vyžaduje velkou trpělivost na straně žáka i jeho rodičů.

Podmínky vzdělávání

Nejen fyzické předpoklady sólového zpěvu

Pro výuku sólového zpěvu jsou u žáka důležité následující předpoklady: bystrost, zájem o hudbu, dobrý hudební sluch, zvučný hlas, schopnost zazpívat intonačně čistě, cítit rytmus, schopnost mluvit pokud možno bez řečových vad, dobrá paměť – slovní i hudební.

Ke správnému zpívání je důležité i správné vzpřímené držení těla a správné dýchání. Součástí výuky jsou tedy kromě hlasových cvičení i cvičení dechová, či cvičení na uvolnění případných nežádoucích svalových tenzí v těle žáka.

V období mutace žáků je nesmírně důležitá trpělivost všech zúčastněných stran (žák, rodič, učitel). Jedná se o období, kdy hlasový aparát žáka prochází růstovými změnami, a hlas proto žáka neposlouchá, mění se, přeskakuje, hrubne, je dyšný apod. Tento problém se týká zejména chlapců, kde je změna markantnější, ale některé dívky mohou také procházet náročnější mutací.

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Během studia by si měl žák postupně osvojovat základní návyky domácí hudební přípravy. Je nutno opakování textů písní zadaných učitelem a následně se písně učit zpaměti. V prvních ročnících je zapotřebí spolupráce rodičů na domácí přípravě žáka, zejména pokud žák ještě neumí dobře číst apod. V 1. ročníku je vhodná účast rodičů na vybraných hodinách (po konzultaci s vyučujícím). 

Žák přichází na hodinu v dobrém zdravotním stavu, tj. bez známky virové respirační infekce. Vzhledem k povaze výuky takový stav nejenže omezuje žáka při zpěvu, ale rovněž ohrožuje jeho hlas, zdraví učitele, popřípadě dalších žáků v hodině.

Jsme škola, ve škole se navštěvují všechny předměty

Výuka hry na hudební nástroj je složena z více předmětů, které je žák povinen navštěvovat. V prvním stupni se jedná o výuku hudební teorie (Hudební nauka), bez níž se vzdělaný hudebník neobejde. Ve vyšších ročnících je výuka hudební teorie nahrazena výukou sborového nebo komorního sboru, zpěvu ve skupině.

Veřejné vystoupení žáka

Každý žák musí v průběhu studia vystoupit na veřejných koncertech a akcích pořádaných školou, a to v rámci sólové nebo komorní hry. Je nepochybně logické, že by nemělo smysl učit se zpívat a nikde nevystupovat.

Žák je povinen v rámci jednoho školního roku minimálně 1x veřejně vystoupit na akcích pořádaných školou (besídky, koncerty školy, třídní besídky).

Soubory ke stažení

Marie Bednářová
Sólový zpěv
MgA. Aneta Loskotová
Sólový zpěv
Mga Ivana Pavlů
MgA. Ivana Pavlů
Sólový zpěv
MgA. Eva Svozilová (roz.Štěrbová)
Sólový zpěv