Výtvarná realizace

Celková délka výuky 3 hodiny týdně.

Výtvarná realizace rozvíjí osobnost ve všech výtvarných disciplínách – v kresbě, malbě, grafice, akční a objektové tvorbě a v práci s keramickou hlínou.

V přípravném ročníku

 je významným prostředkem téma, kterým usilujeme o získání objevitelského náhledu a jeho spontánní výtvarné ztvárnění. Výuku doplňuje kontakt s materiály a nástroji.

V I.stupni studia (2.-8.tř.)

Žáci se učí základním malířským, kresebným a grafickým technikám, jejich kombinování a experimentaci s nimi. Naším cílem je přivést dítě k autentickému výrazu a originalitě, pochopit výrazové možnosti nástrojů a materiálů. K tomu slouží nosné téma (1-3 za školní rok), ze kterého se vytvoří tzv. výtvarná řada (logicky na sebe navazující úkoly) nebo projekt. Současně, kromě osvojování si výtvarných technik, se učí pozorovat a ztvárnit realitu pomocí modelace světla, stínů a použitím perspektivy. V grafice se učí redukovat barevnost do kontrastu černé a bílé, pracují s texturami tvořenými stopou rydla. V keramické tvorbě se seznamují s užitkovou keramikou i volným modelováním směřujícímu k sochařské tvorbě.  V objektové tvorbě žáci využívají různé přírodní a netradiční materiály. Učební látku doplňují výtvarné hry a cvičení. Všemi ročníky se prolíná výtvarná kultura a žáci tak získávají základní znalosti z oblasti výtvarného umění. Cílem výuky je rozvoj výtvarného myšlení, které odpovídá za odlišnost našich žáků a za jejich schopnost různě a variabilně řešit zadání.

V II. stupni studia

Žáci navazují na již získané zkušenosti a dovednosti, pracují individuálně, volí si sami formu zpracování námětu.

Podmínky vzdělávání

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Žák by měl mít chuť tvořit a poznávat nové věci, být samostatný a umět se soustředit na práci. Nesoustředěnost nedovoluje žákovi déle vytrvat nad námětem.

Pro práci v ateliéru doporučujeme pracovní oděv (staré triko, košile). Ostatní pomůcky a materiál hradí škola.

Poznámky k hodnocení žáka

Žák, který často chybí, nemůže být klasifikován a musí na konci roku předložit domácí práce, aby mohl dál pokračovat ve studiu.

Žákovské práce jsou průběžně vystavovány na výstavách, popř. v areálu školy. Studium je rozděleno na I. a II. stupeň, podmínkou pro úspěšné absolvování je realizovat odpovídající absolventské práce. Zvlášť talentovaní žáci využívají svých znalostí a dovedností při zkouškách na střední školy výtvarného zaměření.

Soubory ke stažení

Mgr. et Mgr. Kateřina Hortová
Mgr. et Mgr. Kateřina Hortová
Výtvarná realizace
Mgr. Nikola Štěrbová
Prostorová tvorba
Výtvarná realizace
Eliška Vrbová
Eliška Vrbová
Multimediální tvorba
Přípravná výtvarná průprava
Výtvarná realizace