Výtvarná realizace

Celková délka výuky 3 hodiny týdně.

Výtvarná realizace rozvíjí osobnost ve všech výtvarných disciplínách – v kresbě, malbě, grafice, akční a objektové tvorbě a v práci s keramickou hlínou.

V přípravném ročníku

 je významným prostředkem téma, kterým usilujeme o získání objevitelského náhledu a jeho spontánní výtvarné ztvárnění. Výuku doplňuje kontakt s materiály a nástroji.

V I.stupni studia (2.-8.tř.)

Žáci se učí základním malířským, kresebným a grafickým technikám, jejich kombinování a experimentaci s nimi. Naším cílem je přivést dítě k autentickému výrazu a originalitě, pochopit výrazové možnosti nástrojů a materiálů. K tomu slouží nosné téma (1-3 za školní rok), ze kterého se vytvoří tzv. výtvarná řada (logicky na sebe navazující úkoly) nebo projekt. Současně, kromě osvojování si výtvarných technik, se učí pozorovat a ztvárnit realitu pomocí modelace světla, stínů a použitím perspektivy. V grafice se učí redukovat barevnost do kontrastu černé a bílé, pracují s texturami tvořenými stopou rydla. V keramické tvorbě se seznamují s užitkovou keramikou i volným modelováním směřujícímu k sochařské tvorbě.  V objektové tvorbě žáci využívají různé přírodní a netradiční materiály. Učební látku doplňují výtvarné hry a cvičení. Všemi ročníky se prolíná výtvarná kultura a žáci tak získávají základní znalosti z oblasti výtvarného umění. Cílem výuky je rozvoj výtvarného myšlení, které odpovídá za odlišnost našich žáků a za jejich schopnost různě a variabilně řešit zadání.

V II. stupni studia

Žáci navazují na již získané zkušenosti a dovednosti, pracují individuálně, volí si sami formu zpracování námětu.

Podmínky vzdělávání

Požadavky na žáka a zákonné zástupce

Žák by měl mít chuť tvořit a poznávat nové věci, být samostatný a umět se soustředit na práci. Nesoustředěnost nedovoluje žákovi déle vytrvat nad námětem.

Pro práci v ateliéru doporučujeme pracovní oděv (staré triko, košile). Ostatní pomůcky a materiál hradí škola.

Poznámky k hodnocení žáka

Žák, který často chybí, nemůže být klasifikován a musí na konci roku předložit domácí práce, aby mohl dál pokračovat ve studiu.

Žákovské práce jsou průběžně vystavovány na výstavách, popř. v areálu školy. Studium je rozděleno na I. a II. stupeň, podmínkou pro úspěšné absolvování je realizovat odpovídající absolventské práce. Zvlášť talentovaní žáci využívají svých znalostí a dovedností při zkouškách na střední školy výtvarného zaměření.

Soubory ke stažení

Mgr. et Mgr. Kateřina Hortová
Výtvarná realizace
Zuzana Randuchová
Prostorová tvorba
Výtvarná realizace